Statut Szkoły Podstawowej nr 2 we Włoszczowie

Szkoła Podstawowa nr 2 we Włoszczowie prowadzi monitoring wizyjny budynku szkoły oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkody. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe oraz art. 22² § 1 Kodeksu pracy. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła Podstawowa nr 2 we Włoszczowie. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 5 dni. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie organy uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.