Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Nowe unijne prawo, które definiuje zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych w firmach i urzędach. Prawo obowiązuje od 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Przepisy dotyczą wszystkich podmiotów będących administratorami danych osobowych. 

KLAUZULA INFORMACYJNA - dane osobowe przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

KLAUZULA INFORMACYJNA - dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

 Szkoła Podstawowa nr 2 we Włoszczowie prowadzi monitoring wizyjny budynku szkoły oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkody. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe oraz art. 22² § 1 Kodeksu pracy. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła Podstawowa nr 2 we Włoszczowie. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 5 dni. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie organy uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

KLAUZULA INFORMACYJNA - monitoring

Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 we Włoszczowie

Na podstawie ZARZĄDZENIA NR 23/2017/2018 z dnia 17.07.2018r Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 we Włoszczowie na Inspektora Ochrony Danych został wyznaczony Pan Dariusz Padała

kontakt e-mail: inspektor@cbi.24.pl