Procedury bezpieczeństwa.


Znalezienie w szkole substancji psychoaktywnych

 

1. W przypadku znalezienia podejrzanej substancji odurzającej na terenie szkoły, należy:

 1. Zachować szczególne środki ostrożności 
 2. Zabezpieczyć substancję przed dostępem do niej uczniów oraz ew. jej zniszczeniem
 3. Powiadomić dyrektora szkoły, następnie nauczyciel/dyrektor powiadamia Policję
 4. Ustalić (jeżeli to możliwe), do kogo znaleziona substancja należy
 5. Przekazać Policji zabezpieczoną substancję oraz informację o zaistniałej sytuacji

 

2. W przypadku podejrzenia ucznia o posiadanie środków odurzających należy:

 1. Odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie
 2. Powiadomić pedagoga/psychologa szkolnego
 3. Powiadomić dyrektora szkoły, następnie nauczyciel/dyrektor powiadamia Policję
 4. Pażądać od ucznia w obecności innej osoby/pedagoga przekazania posiadanej substancji
 5. Zażądać od ucznia pokazania zawartości plecaka oraz zawartości kieszeni
 6. Powiadomić rodziców/prawnych opiekunów ucznia
 7. Poinformować rodziców o obowiązujących procedurach w szkole/placówce przeprowadzić z uczniem w obecności rodziców / opiekunów prawnych dziecka rozmowę o złamaniu obowiązującego prawa szkolnego W dalszej kolejności należy objąć ucznia działaniami profilaktycznymi lub  wychowawczymi. Wsparcia należy udzielić również rodzicom/opiekunom prawnym ucznia. podjąć wraz z rodzicami działania profilaktyczne w zakresie posiadania i rozprowadzania środków odurzających.

 

3. W przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia alkoholem:

 1. Powiadomić wychowawcę klasy ucznia
 2. Odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie
 3. Powiadomić pedagoga/psychologa szkolnego
 4. Przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga szkolnego 
 5. Powiadomić dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji 
 6. Powiadomić rodziców ucznia z prośbą o przybycie do szkoły/placówki
 7. Poinformować rodziców o obowiązującej w szkole procedurze postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych. W dalszej kolejności należy objąć ucznia działaniami profilaktycznymi lub wychowawczymi. Wsparcia należy udzielić również rodzicom/opiekunom prawnym ucznia.
 8. Przeprowadzić rozmowę z rodzicami wskazując argumenty dla zagrożenia zdrowia, wskazać działania, instytucje mogące służyć pomocą w zaistniałej sytuacji. 
 9. Powiadomić właściwe instytucje zajmujące się zdrowiem ucznia.

 

4. W przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia narkotykami:

 1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy
 2. Poinformować pielęgniarkę/pedagoga szkolnego
 3. W momencie rozpoznania odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie
 4. Przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga szkolnego 
 5. Poinformować dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji
 6. Wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia
 7. Przekazać rodzicom informację o obowiązującej procedurze postępowania
 8. Przeprowadzić rozmowę z rodzicami oraz z uczniem.
 9. Zobowiązać rodziców do pomocy dziecku w odstąpieniu odurzania się, wskazać działania, instytucje mogące służyć pomocą w zaistniałej sytuacji.
 10. Opracować działania profilaktyczne lub wychowawcze pracy z dzieckiem  wdrożyć program wychowawczo-profilaktyczny. Monitorować i ewaluować efekty
 11. Powiadomić właściwe instytucje zajmujące się zdrowiem ucznia.

 

5. W przypadku rozpoznania stanu odurzenia ucznia „dopalaczami”:

 1. przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy
 2. w momencie rozpoznania odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie poinformować pedagoga/psychologa szkolnego
 3. przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga szkolnego
 4. poinformować dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji, w uzasadnionych przypadkach poinformować Policję.
 5. wezwać karetkę pogotowia ratunkowego
 6. wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia
 7. przekazać rodzicom informację o obowiązującej procedurze postępowania
 8. przeprowadzić rozmowę z rodzicami oraz z uczniem w obecności rodziców, lub indywidualnie w celu wyciszenia emocji
 9. udzielić pomocy i zobowiązać rodziców do pomocy dziecku w odstąpieniu od odurzania się
 10. opracować działania profilaktyczne lub wychowawcze pracy z dzieckiem  wdrożyć program wychowawczo-profilaktyczny. Monitorować i ewaluować efekty
 11. powiadomić właściwe instytucje zajmujące się zdrowiem ucznia.

 

6. W przypadku odmowy współpracy przez rodziców:

 1. szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny lub Policję
 2. powiadomione instytucje wdrażają obowiązujące procedury postępowania
 3. szkoła współpracuje z instytucjami w zakresie pomocy i wsparcia ucznia
 4. szkoła udziela informacji i przekazuje dotychczasowe sposoby postępowania z uczniem
 5. szkoła współpracuje z Ośrodkiem Wychowawczym, w którym umieszczono ucznia
 6. szkoła monitoruje ucznia do czasu osiągnięcia przez niego pełnoletniości.

 

Stwierdzenie używania przez ucznia na terenie szkoły niebezpiecznych przedmiotów

Za przedmioty niebezpieczne uważa się: scyzoryki i noże, duże metalowe sygnety, łańcuchy, szpikulce, kije, lasery, gaz, straszaki broni, pałki gumowe lub plastikowe oraz inne przedmioty które nieodpowiednio użyte mogą stać się niebezpieczne

 1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który jest świadkiem posiadania przez ucznia niedozwolonego narzędzia nakłania go do oddania niebezpiecznego przedmiotu i podejmuje działanie zmierzające do jego zabezpieczenia ( zachowując środki ostrożności deponuje w sekretariacie, gabinecie pedagoga lub zabezpiecza pomieszczenie, w którym znajduje się przedmiot przed dostępem innych uczniów).
 2. Wychowawca bądź pedagog odbiera niebezpieczny przedmiot, przeprowadza rozmowę z uczniem wyjaśniając przyczyny przyniesienia tego przedmiotu, pouczając o grożącym niebezpieczeństwie oraz informując o sposobie ukarania.
 3. Jeżeli uczeń nie chce oddać przedmiotu nauczyciel interweniujący natychmiast powiadamia   przy pomocy innego ucznia lub nauczyciela wychowawcę, pedagoga, a w uzasadnionych sytuacjach dyrektora szkoły. ( nie pozostawiać ucznia z niebezpiecznym przedmiotem samego). Jeżeli uczeń nie chce oddać niebezpiecznego przedmiotu należy wezwać Policję.
 4. Wychowawca  lub pedagog informuje o zdarzeniu  rodziców/ opiekunów prawnych ucznia, wzywa ich do szkoły i jeżeli jest to prawnie możliwe, oddaje przedmiot  oraz  sporządza notatkę w dokumentacji pedagoga szkoły.

 

Osoby trzecie bezzasadnie przebywające na terenie szkoły lub osoby zachowujące się niewłaściwie na terenie szkoły 

 1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który stwierdził bezzasadny fakt przebywania osoby trzeciej w szkole prosi o opuszczenie jej terenu, a w przypadku odmowy zawiadamia pracowników obsługi lub dyrektora szkoły.
 2. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który stwierdził niewłaściwe zachowanie osoby trzeciej przebywającej w szkole stosuje słowne upomnienie, a w przypadku braku reakcji prosi o opuszczenie jej terenu  i zawiadamia o zdarzeniu dyrektora szkoły.
 3. W przypadku braku reakcji nauczyciel/dyrektor szkoły zawiadamia Policję lub Straż Miejską        

 

Postępowanie wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa, (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.)

 1. Nauczyciel niezwłocznie informuje o zdarzeniu  pedagoga oraz dyrektora szkoły i  jeśli   jest to możliwe, zatrzymuje i przekazuje sprawcę, następnie wzywa policję.
 2. Nauczyciel zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące z przestępstwa i przekazuje policji. 
 3. Pedagog w porozumieniu z nauczycielem lub wychowawcą ustala wstępnie okoliczności czynu, świadków zdarzenia i przekazuje te informacje policji.
 4. Pedagog  powiadamia rodziców / opiekunów prawnych ucznia- sprawcy i sporządza notatkę w dokumentacji pedagoga.              
 5. Pedagog jest obecny podczas wykonywania czynności przez policję przewidzianych         prawem.
 6. W sytuacjach wyjątkowych( zagrożenie życia, nieobecność dyrekcji i pedagoga w  godzinach zajęć popołudniowych w szkole, zajęć poza szkołą) nauczyciel bezzwłocznie  powiadamia  o przestępstwie ( zdarzeniu) policję.

 

Postępowania wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego 

 1. Nauczyciel udziela pierwszej pomocy lub zapewnia jej udzielenie, wzywa   pielęgniarkę, a w razie konieczności karetkę pogotowia.
 2. Nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły i pedagoga oraz rodziców/ opiekunów prawnych ucznia. 
 3. Pedagog/nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem szkoły powiadamia policję i ustala okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia. Uzyskane informacje przekazuje policji i rodzicom/prawnym opiekunom. Z podjętych działań sporządza notatkę umieszczoną w dokumentacji pedagoga.

 

Postępowanie w przypadku agresji ucznia wobec nauczyciela, pracownika szkoły, innych osób dorosłych przebywających w szkole. 

 1. Nauczyciel/ pracownik szkoły/ inna osoba informuje o zdarzeniu pedagoga lub dyrektora szkoły.
 2. Pedagog ustala przebieg zajścia i świadków zdarzenia. Sporządza notatkę w    dokumentacji pedagoga.
 3. Pedagog wzywa do szkoły rodziców / opiekunów prawnych ucznia, informuje o zdarzeniu i dalszym postępowaniu wobec ucznia.
 4. W uzasadnionych przypadkach pedagog szkoły wnioskuje o zwołanie zespołu wychowawczego, który ustali dalszą strategię działań.
 5. Zawiadomienie policji odbywa się na wniosek poszkodowanego.
 6. W sytuacji wyjątkowej ( zagrożenia życia, nieobecności dyrektora,  w godzinach zajęć popołudniowych w szkole) nauczyciel/ pracownik szkoły zawiadamia niezwłocznie o zdarzeniu policję.

 

Postępowanie w przypadku agresywnego zachowania pracownika szkoły wobec ucznia

 1. Po uzyskaniu informacji o zdarzeniu od ucznia/rodzica/pracownika szkoły, dyrektor szkoły przeprowadza niezwłocznie postępowanie wyjaśniające.
 2. Dyrektor szkoły podejmuje przewidziane prawem działania wobec pracownika i informuje o nich rodziców/prawnych opiekunów ucznia.
 3. Dyrektor sporządza z podjętych działań notatkę potwierdzoną podpisem rodzica i umieszczoną w dokumentacji zdarzeń.

 

 

Postępowanie w przypadku agresywnego  zachowania rodziców i innych osób dorosłych

przebywających na terenie szkoły wobec uczniów

 1. Nauczyciel/ pracownik szkoły podejmuje próbę przerwania zachowania  agresywnego i wstępnego rozpoznania okoliczności zdarzenia.
 2. Nauczyciel/ pracownik szkoły powiadamia pedagoga/dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.
 3. W przypadku gdy osoba dorosła nie zaprzestała zachowania agresywnego, dyrektor szkoły zawiadamia policję.
 4. W sytuacji wyjątkowej ( zagrożenia życia) nauczyciel/ pracownik szkoły niezwłocznie powiadamia policję.

 

Postępowanie wobec ofiar i sprawców cyberprzemocy

 1. Nauczyciel, któremu zgłoszony został przypadek cyberprzemocy, informuje zdarzeniu wychowawcę, a ten pedagoga.
 2. Wychowawca w porozumieniu z  pedagogiem przeprowadza rozmowę z ofiar cyberprzemocy, udziela jej wsparcia i porady, ustala okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków.
 3. Wychowawca i pedagog przy udziale nauczyciela informatyki zabezpieczają dowody i jeżeli to możliwe, ustalają tożsamość sprawcy cyberprzemocy.
 4. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem  informuje o zdarzeniu rodziców/ opiekunów   prawnych poszkodowanego i sprawcy ( jeżeli jest znany i nieletni).
 5. Jeżeli sprawca cyberprzemocy jest uczniem szkoły, wychowawca postępuje zgodnie z zasadami oceny negatywnego zachowania zawartymi w WSO.
 6. W innych uzasadnionych  przypadkach pedagog w  porozumieniu z dyrektorem szkoły zawiadamia policję. Sporządza notatkę przechowywaną w dokumentacji pedagoga.
 7. Wychowawca i pedagog monitorują sytuację ucznia (ofiary), sprawdzając, czy nie są wobec niego podejmowane działania przemocowe bądź odwetowe ze strony sprawcy.

 

 Wtargnięcie napastnika z niebezpiecznym narzędziem (terrorysty) do szkoły

 1. Po zauważeniu obecności napastnika, jeśli to możliwe należy razem z uczniami jak najszybciej opuścić niebezpieczne miejsce.
 2. Jeśli nie ma szansy na ucieczkę, należy się ukryć  i drzwi zamknąć na klucz.
 3. Wyciszyć i uspokoić uczniów, zwracając uwagę na uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Należy nakazać wyciszenie telefonów.
 4. Jeżeli jest możliwość należy wiadomością sms poinformować o zaistniałej sytuacji dyrektora placówki i Policję.
 5. Jeżeli napastnik posiada broń palną należy stanąć poniżej linii okien i zejść ze światła drzwi, zasłonić okno i nie przemieszczać się. Zejść z linii strzału, najlepiej położyć się na podłodze. Jeżeli padną strzały nie krzyczeć, nie otwierać drzwi.
 6. W przypadku wtargnięcia napastnika strzelającego do uczniów należy podjąć walkę, która może być ostatnią szansą na uratowanie życia.
 7. W przypadku napastnika negocjującego, który dąży do przejęcia kontroli nad szkołą, należy bezwzględnie wykonywać polecenia napastnika, unikać kontaktu wzrokowego z napastnikami, nie odwracać się plecami do napastników. Nie zwracać na siebie uwagi, nie lekceważyć i nie oszukiwać terrorysty.
 8. Uspokoić uczniów, zwracać się do nich po imieniu. Poinformować zamachowca o schorzeniach uczniów i zawsze pytać o pozwolenie.
 9. W przypadku działań antyterrorystycznych, policja wszystkich uznaje za potencjalnych terrorystów. Należy słuchać poleceń Policji, nie wykonywać gwałtownych ruchów, nie uciekać z miejsca zdarzenia, odpowiadać na pytanie funkcjonariuszy i poddawać się ich działaniom. Za pozwoleniem grupy antyterrorystycznej opuścić jak najszybciej pomieszczenie, nie wracać po przedmioty osobiste.
 

Wystąpienie przypadku pedofilii w szkole

 1. Należy bezzwłocznie podjąć działania mające na celu powstrzymanie tego zjawiska.
 2. W pierwszym kroku po stwierdzeniu zagrożenia należy powiadomić dyrektora oraz pedagoga.
 3. W przypadku potwierdzenia informacji o pojawianiu się osób obcych, zaczepiających uczniów, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą placówkę Policji
 4. Następnie dyrektor szkoły winien przekazać pracownikom szkoły informację o stwierdzonym zagrożeniu
 5. Wychowawcy klas oraz pedagog szkolny winien podjąć działania profilaktyczne wśród uczniów w celu wskazania potencjalnego zagrożenia oraz wskazania możliwych form przekazania informacji o osobach, które mogą stwarzać zagrożenie
 6. W przypadku stwierdzenia, że uczeń był molestowany, bezzwłocznie powinni zostać powiadomieni rodzice/prawni opiekunowie ucznia oraz policja w celu przeprowadzenia czynności sprawdzających, które umożliwią ustalenie sprawcy molestowania
 7. Wychowawca /dyrektor winien wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia
 8. Wychowawca lub pedagog/psycholog szkolny przeprowadza indywidualną rozmowę z    uczniem (w obecności rodziców ustala przyczyny i okoliczności zdarzenia)
 9. Wychowawca lub pedagog szkolny winien przeprowadzić rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia sprawcy na temat zdarzenia
 10. Dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami ustali działania z udziałem psychologa dziecięcego lub pedagoga w celu zapewnienia opieki na uczennicą/uczniem.

 

Niepokojące zachowania seksualne uczniów w szkole

 1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły pracownik powinien powiadomić wychowawcę

klasy i/lub pedagoga/psychologa szkolnego o przypadkach niepokojących zachowań seksualnych uczniów w szkole, a jeżeli jest ich świadkiem, żąda od ucznia zaprzestania czynności i podejmuje z nim rozmowę wychowawczą.

 1. W przypadku, gdy uczeń przekazuje nauczycielowi informację o niepokojących zachowaniach seksualnych, konieczne jest zapewnienie anonimowości w celu uniknięcia ewentualnych konsekwencji, które mogą być związane z przemocą skierowaną wobec tego ucznia przez uczniów, którzy brali czynny udział w tego typu zachowaniach
 2. Wychowawca lub pedagog/ psycholog szkolny przeprowadza rozmowę z uczniem oraz informuje o zaistniałym zdarzeniu rodziców ucznia.
 3. Jeżeli przeprowadzenie rozmowy z uczniem nie jest wystarczające dla zmiany jego zachowań, wychowawca, pedagog lub psycholog szkolny przekazuje rodzicom informację o zachowaniu ich dziecka, zobowiązując ich jednocześnie do szczególnego nadzoru nad nim.
 4. Wychowawca może wezwać rodziców/opiekunów prawnych ucznia do szkoły i przeprowadzić rozmowę z uczniem w ich obecności oraz ustalić z nimi dalsze wspólne postępowanie z dzieckiem.
 5. W sytuacji kiedy rodzice odmawiają współpracy lub nie reagują na wezwanie do pojawienia się w szkole, gdy szkoła wykorzysta dostępne jej metody oddziaływań wychowawczych i nie przynoszą one spodziewanych efektów, a zachowanie ucznia wskazuje na znaczny stopień demoralizacji (np. uprawianie nierządu), dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich lub Policję – Wydział ds. Nieletnich.

 

Instytucje gdzie można uzyskać pomoc:

WŁOSZCZOWA

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE- Zespół Interwencji Kryzysowej

Tel. 41 3944993, 41 3944310

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA

Tel. 41 3943319

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Tel. 41 3943261

DZIELNICOWY REJONU SZKOŁY

st. asp. Adam Ciesielski Tel. 734378075, 41 3883249, Dyżurujący całą dobę: 41 3883205

OGÓLNOPOLSKIE  TELEFONY:

NIEBIESKA  LINIA- ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie

Tel. 800 120 002

TELEFONY ALARMOWE:

Europejski numer alarmowy: 112

Pogotowie Ratunkowe: 999

Straż Pożarna: 998

Policja: 997